ضربه گیر ها

ضربه گیرهای فومی اکسل، از وارد شدن ضربات سنگین به بدنه خوردو در هنگام عبور از دست اندازهای بزرگ جلوگیری میکنند. این ضربه گیرها از مواد با تکنولوژی بسیار بالا تولید میشوند تا در برابر تعداد ضربات بسیار زیاد در طول عمر خودرو، دچار پارگی و خرابی نشوند.

ضربه گیر ها